Kick-off project Biodiversiteit & Duurzame Leefomgeving

Circulariteit & Duurzaamheid

Terwijl in Montreal (Canada) alle 196 landen samenkomen om maatregelen te treffen die het verlies aan biodiversiteit moeten stoppen, vindt in het Brouwlokaal van de Gulpener Bierbrouwerij de aftrap plaats van het regionale project Biodiversiteit & Duurzame Leefomgeving. “Het verlies aan biodiversiteit is wereldwijd, en ook in Zuid-Limburg, een enorme bedreiging”, vertelt Simone Sauren, projectleider en ontwikkelaar bij onderwijsinstelling Yuverta. “Om het tij te keren zijn nieuwe vaardigheden en kennis over biodiversiteit, ecosystemen en duurzaamheid nodig. Dit project voorziet daarin.”

Bij de aftrap in Gulpen op 8 december waren ruim 60 vertegenwoordigers uit de sectoren agrifood, recreatie, bouw & infra, natuur & groenbeheer, onderwijs en overheid aanwezig. “Een goede opkomst”, vindt dagvoorzitter Ger van Laak (Yuverta). “En dat is belangrijk, want de uitdagingen zijn groot en vragen om intensieve samenwerking tussen sectoren.” Dionne Geurts, regiodirecteur Yuverta: “Yuverta geeft onderwijs op thema’s die ertoe doen, zoals klimaat, energie, water, welzijn en natuurlijk biodiversiteit en duurzame leefomgeving. Dat doen we het liefst samen met onze partners in de regio. Zodat ons onderwijs aansluit bij de behoefte van het bedrijfsleven.”

Urgentie is groot

Na een inspirerende presentatie van Jean-Paul Rutten, directeur van de Gulpener Bierbrouwerij, over de duurzaamheidsfilosofie en -aanpak van Gulpener, wordt het project officieel geopend met het heffen van een glas Korenwolf. Simone Sauren neemt de aanwezigen vervolgens mee in de aanleiding en ambities van het project. “De urgentie is groot”, zegt Simone. “Zuid-Limburg biedt voor Nederland unieke natuur en staat bekend om bourgondische gastvrijheid. Als regio willen we nummer 1 zijn als het gaat om leven, werken en leren. Er liggen tal van kansen, maar ook grote uitdagingen. Het toerisme is verouderd en we staan voor grote transities (o.a. klimaat, energie, stikstof). Om die transities vorm te geven zijn ‘handen’ nodig; doeners die snappen waar het om draait. Dit project gaat ons helpen de doeners van de (nabije) toekomst op te leiden.”

Vijf pijlers

Het project Biodiversiteit en Duurzame Leefomgeving rust op vijf pijlers. Ten eerste de inrichting van een systeem voor kennisontwikkeling en verspreiding; onderzoek doen en de opgedane kennis delen via een kennisbank en hotspots. Ten tweede het ontwikkelen van nieuw en versterken van bestaand onderwijs voor studenten, werkenden en ondernemers. Onderwijs dat past in deze tijd, dat uitdaagt en ruimte biedt aan experimenteren en innoveren. Dat vraagt om professionalisering van docenten en praktijkbegeleiders. Een vierde pijler is de oprichten van een duurzaam samenwerkingsverband, voor afstemming, klankborden en kennisdeling. Om dit samenwerkingsverband ‘een smoel’ te geven, is tot slot een PR- en imagocampagne nodig. Zodat er een verhaal ontstaat waar ondernemers, studenten en organisaties zich bij willen aansluiten.” De eerste aanzet voor dat verhaal wordt ter plekke gemaakt. In een korte intensieve sessie haalt marketing-communicatiebureau Inova de eerste spontane indrukken voor wat betreft waarden, kracht, emoties en acties die bij het project horen op.”

Hoe verder? 

“Het startschot is gegeven”, besluit Ger van Laak. “We zijn de afgelopen tijd al met veel partners in gesprek geweest om thema’s en behoeften op te halen, en om dwarsverbanden tussen sectoren inzichtelijk te maken. Daar gaan we de komende tijd mee door. In het nieuwe jaar gaan sectorgroepen aan het werk om thema’s te verfijnen en prioriteiten te stellen. Dat geeft ons de input om onderzoeksprojecten te starten, vakdocenten in te zetten en modules te ontwikkelen.” Als afsluiting was er ruimschoots gelegenheid tot nadere ontmoeting en kennismaking tijdens het Korte Keten Diner.

Over het samenwerkingsverband

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kende onlangs een subsidie van €717.302,- toe om te komen tot een gezamenlijke aanpak van biodiversiteit en duurzaamheid in Zuid-Limburg. Het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) is een subsidie van het rijk om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. Aanvullend investeren het bedrijfsleven en de overheden bijna 1,4 miljoen euro in dit project. Het project Biodiversiteit en Duurzame Leefomgeving is ingediend namens een samenwerkingsverband tussen mbo, hbo en wo instellingen, een brede vertegenwoordiging van het bedrijfsleven, provincie Limburg en alle Zuid-Limburgse gemeenten. ESZL faciliteert de samenwerking tussen de 16 Zuid-Limburgse gemeenten en Yuverta en heeft zitting in de stuurgroep van het project.

 

Gerelateerde artikelen

TOP ENZuid 2024: Succesvolle initiatieven en pleidooi voor vervolgstappen

Circulariteit & Duurzaamheid

Pilot Circulaire Competenties en Duurzame Bedrijfsvoering

Circulariteit & Duurzaamheid

Samen op weg naar een slimmer, duurzamer en gezonder Limburg

Circulariteit & Duurzaamheid
Menu