Kickstartfonds: hier moet u op letten bij een aanvraag

Coronanieuws

Via het Kickstartfonds kunnen samenwerkende ondernemers een bijdrage vragen van max. €10.000,-. Deze bijdrage is bestemd voor samenwerkende ondernemers in de regio Zuid-Limburg, met concrete initiatieven. Hun initiatieven moeten zich in de laatste fase van (door)ontwikkeling bevinden en/of op het punt van uitvoering staan. Maar, waar moet u op letten als u een aanvraag wilt doen? We zetten het voor u op een rij.

Aanvraagprocedure

Een aanvraag in het kader van het Kickstartfonds kan volgens een relatief eenvoudige procedure. De insteek is immers het geven van snelle en niet bureaucratische ondersteuning.

Het fonds werkt op basis van op = op. Aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Bij de beoordeling van de aanvragen moeten wel steeds dezelfde vragen worden gesteld zodat het oordeel steeds transparant, zowel bij de toekenningen als de afwijzingen.

Er is geen uitgebreid aanvraagformulier. Wel zijn er een aantal kernelementen waarover de aanvrager informatie moet geven. Die kernelementen worden hieronder in de vorm van een aantal vragen benoemd en kort toegelicht. De aanvrager kan zelf bepalen op welke wijze de informatie wordt aangeboden.

Kernelementen van een aanvraag

  • Waar gaat het initiatief over? Geeft enige beschrijvende uitleg zodat een concreet beeld ontstaat van wat de aanvrager gaat doen.

– wat is het? wat gaan partijen feitelijk doen?

– wat is het doel en welk resultaat wordt verwacht?

  • Wie doet er mee aan het initiatief? Wie zijn de partners die aan dit idee / plan willen werken?

– maak een onderscheid tussen partners, (toe)leveranciers en klanten.

– partners zijn collega-ondernemers / mede-initiatiefnemers die ook hun energie en bijdrage in de ontwikkeling van het initiatief investeren.

– (toe)leveranciers zijn partijen waarmee een (inkoop)relatie bestaat voor de levering van producten of diensten.

– klanten zijn die partijen die ‘gebruik’ maken van het initiatief dat wordt opgezet. Dat kunnen burgers maar ook andere ondernemers / bedrijven zijn. Ze kopen / huren of maken anderszins gebruik van het op te zetten initiatief. Ze zijn dus onderdeel van het verdienmodel dat onder het voorgestelde plan ligt.

  • Wanneer start de uitvoering van het initiatief?

– het fonds heeft tot doel het opstarten van nieuwe initiatieven een steuntje in de rug te geven. Lopende zaken en reguliere bedrijfsvoering zijn uitgesloten van steun.

– de startdatum is belangrijk. Niet alleen als een van de manieren om lopende zaken uit te sluiten maar vooral ook om te voorkomen dat middelen ‘boven de markt zweven’ omdat ze toegekend zijn aan initiatieven die niet van de grond komen. Dit is vooral van belang omdat het fonds volgens het op = op principe werkt.

  • Wat kost het om het initiatief te kunnen starten? Wat is de concrete vraag aan ESZL?

– de maximale bijdrage is 50% met een plafond van 10.000 euro. Aan de hand van een begroting wordt duidelijk welke kosten worden gemaakt om te starten. De begroting is dus niet per se een volledige business case.

– maak inzichtelijk welke investering (middelen of tijd) de initiatiefnemer (aanvrager) en de betrokken partners voor hun rekening nemen en of er nog bijdragen van anderen zijn. Geef een beeld van de kosten en dekking zodat ook duidelijk is wat de vraag aan ESZL is.

Vragen/meer informatie?

Voorstellen kunnen worden ingediend via info@eszl.nl, o.v.v. ‘Voorstel Kickstartfonds’, voorzien van contactgegevens (mail én telefoonnummer). Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met Dorothé van den Bosch, programmamanager MKB van ESZL: dorothe.vandenbosch@eszl.nl / 06 29050401.

Meer lezen over:

Gerelateerde artikelen

Brouwerij Ambrass bouwt aan nieuwe locatie in Kasteel Limbricht dankzij Kickstartfonds

Coronanieuws

Mystery Unlocked laat bezoekers op nieuwe manier Valkenburg ontdekken

Coronanieuws

Viralis Touch Safe: Unieke oplossing voor schone en veilige werkplek

Coronanieuws
Menu