Privacyverklaring

 

Inleiding
Deze privacy verklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Economische Samenwerking Zuid-Limburg:
Poststraat 8, 6135KR Sittard
als ‘verwerkingsverantwoordelijke’, hierna aan te duiden als Economische Samenwerking Zuid-Limburg of ‘wij/onze’. In het geval je onze website bezoekt, of onze producten of diensten afneemt verwerken wij uw persoonsgegevens. Dit doen wij om u zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken. In deze verklaring leggen we uit met wel doel en op welke manier we uw persoonsgegevens verwerken en hoe u hier controle over kan uitoefenen.

Wat doen wij?
ESZL, een breed samengestelde triple helix organisatie om de Brainportagenda voor Zuid-Limburg te realiseren. Versterken kenniseconomie, door-ontwikkelen krachtsectoren en stimuleren kansrijke projecten. Het inhoudelijke werk wordt door en vanuit Maastricht, Heerlen en Sittard-Geleen gecoördineerd. Hierdoor ontstaat een samenwerking die nauw verweven is met bestaande organisaties. De drie grote gemeenten hebben het initiatief genomen voor de hernieuwde samenwerking in Economische Samenwerking Zuid-Limburg en zij gaan ervan uit dat alle gemeenten in onze regio 6 euro per inwoner bijdragen en zich actief inzetten voor de samenwerking. Dat zal zeker de komende periode veel tijd en energie vergen van de partners. Die samenwerking richt zich in eerste aanleg niet alleen op het in gang zetten van de samenwerking als zodanig, maar vanzelfsprekend ook op de inhoud. De coördinatie van arbeidsmarkt en onderwijs ligt bij Heerlen, Sittard-Geleen coördineert economie en vestigingsklimaat en Maastricht het MKB. Binnen die gemeenten zijn de portefeuillehouders verantwoordelijk en de kar wordt getrokken door nog aan te stellen programmamanagers.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over jou als identificeerbaar persoon, ze vertellen iets over wie u bent. Deze gegevens ‘verwerken’ wij als we deze opslaan, inzien, delen, versturen en verwijderen etc. Wanneer u een overeenkomst aangaat met Economische Samenwerking Zuid-Limburg en/of uzelf registreert voor e-mailings of het aanvragen van prijsopgaven of overige informatie via de website of wellicht per telefoon, vragen wij u om bedrijfsgegevens en/ of contactgegevens in te vullen. Naast informatie die u zelf op onze website invult of aan de telefoon geeft, kunnen wij dit ook combineren met reeds eerder verkregen gegevens en met gegevens die wij automatisch ophalen met het gebruik van cookies en andere technische middelen, mits u hiervoor toestemming hebt gegeven. Zo kunnen wij uw IP adres achterhalen, acties die uitgevoerd zijn op de website, het besturingssysteem dat u gebruikt of wat u downloadt op de site. Voor cookies hanteren wij een aparte verklaring [www.https://eszl.nl/cookies]. Het gaat dus eigenlijk om alle gegevens die wij in verband kunnen brengen met u, ook indirect.

De concrete persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

  • Naam
  • E-mailadres, opt-in voor e-mailings
  • Bedrijf & functie
  • Contactgeschiedenis
  • Surfgedrag
  • Indien u e-mails van ons ontvangt, registreren wij uw interacties (open- en klikgedrag)
  • Factuur- en betaalgegevens

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens zoals uw geloofsovertuiging, ras, politieke of seksuele voorkeur, strafrechtelijke gegevens, religie, lidmaatschap van een vakbond of biometrische/ genetische of medische achtergrond zonder dat u hier uw expliciete toestemming voor geeft.

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?
Ons doel is producten en/ of diensten aan u te leveren dus op de eerste plaats gebruiken wij uw persoonsgegevens om te communiceren en identificeren. Dit betekent dat wij deze gegevens gebruiken voor het uitvoeren van de overeenkomst die u met ons sluit, zoals het verwerken van financiële gegevens als u voor een product betaalt, het creëren en bijhouden van een account, of in het geval u een vraag hebt over de dienst die we leveren en wij u hiervoor terug moeten bellen. Maar ook voor de registratie van de nieuwsbrief. De grondslag in de wet is hiervoor artikel 6 lid 1 sub b Algemene Verordening Persoonsgegevens ‘AVG’.

Daarnaast zullen wij in het kader van marketingactiviteiten ook uw persoonsgegevens gebruiken als wij denken dat dit relevant voor u kan zijn als onze klant. Denk hierbij aan aanbiedingen en advertenties op de interesses die wij van u weten of voor het meedoen aan onderzoek en enquêtes. Maar ook voor het versturen van nieuwsbrieven en social media. De grondslag hiervoor is artikel 6 lid 1 sub f AVG.

Tot slot is het mogelijk dat wij in het kader van onze wettelijke verplichtingen persoonsgegevens moeten verwerken omdat de wet ons dit verplicht. Zo zullen we in ieder geval financiële gegevens verwerken voor onze eigen accountingverplichtingen. De grondslag hiervoor is artikel 6 lid 1 sub c AVG.

Nieuwsbrieven
Wij mogen u nieuwsbrieven sturen per mail over de producten en diensten die u reeds afneemt. In het geval dat we u willen benaderen over andere producten of diensten, dan verzoeken we u om eerst uw toestemming hiervoor te geven. Deze toestemming kan altijd worden ingetrokken door onderaan de nieuwsbrief te kiezen voor een ‘opt-out’. Uw mailadres komt dan op een aparte lijst te staan zodat we weten dat u niet benaderd wilt worden via de mail.

Verplichte verstrekking
Wanneer wij u om persoonsgegevens vragen, dan maken wij per situatie kenbaar of de verstrekking van de gegevens noodzakelijk of verplicht is en wat de (mogelijke) gevolgen zijn indien de gegevens niet worden verstrekt. Uitgangspunt daarbij is steeds dat Economische Samenwerking Zuid-Limburg niet meer persoonsgegevens zal verwerken dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden.

Uitwisseling met derden
Wij verstrekken, verkopen, verhuren of leasen je persoonsgegevens nooit aan derden, tenzij we wettelijk verplicht zijn om gegevens te verstrekken of wanneer u daarvoor toestemming hebt gegeven. Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn geen ‘derde ontvangers’ maar ‘verwerkers’. Deze verwerkers gebruiken de gegevens niet voor eigen doeleinden en verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de opdracht van Economische Samenwerking Zuid-Limburg.

De verwerkers waar wij gebruik van maken zijn:

Mailchimp Emailmarketingsoftware waarin persoonsgegevens worden opgeslagen en persoonlijke e-mailings worden verstuurd.
Office 365 Projectadministratie
Dropbox Projectadministratie

Gegevens binnen de EER
Je persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt binnen de Europees Economische Ruimte (EER), ook door eventuele verwerkers waar wij mee werken.

Geautomatiseerde besluitvorming en profiling
Economische Samenwerking Zuid-Limburg maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profiling.

Bewaartermijn
We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor een van de doelen die we beschreven hebben. Op grond van de wet kunnen de bewaartermijnen nog variëren, maar u mag ervan uitgaan dat we na 2 jaar na het laatste contact tussen u en Economische Samenwerking Zuid-Limburg alle persoonsgegevens wissen die we niet meer noodzakelijkerwijs hoeven te verwerken. We kunnen wel kiezen voor anonimiseren in plaats van wissen als dit nodig is voor bijvoorbeeld onze statistieken.

Beveiliging van persoonsgegevens
Economische Samenwerking Zuid-Limburg heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, waaronder:
• Onze website en software heeft een SSL-certificaat die bezoekers en gebruikers de garantie geven dat (persoonlijke) gegevens via browsers via HTTPS worden verzonden, waardoor informatie wordt gecodeerd en beveiligd. SSL (Secure Sockets Layer) wordt onder andere ook gebruikt voor online transacties (met creditcards).
• Economische Samenwerking Zuid-Limburg heeft uitgebreide maatregelen genomen waarmee wordt afgedekt wat de procedure is in geval van een datalek. Maar belangrijker nog; er zijn diverse technische én organisatorische maatregelen genomen om datalekken te voorkomen. We maken gebruik van betrouwbare systemen die voldoen aan de privacy wetgeving om emailings te versturen. Tevens hebben we verwerkersovereenkomsten gesloten met onze leveranciers. Het CRM systeem waarin wij persoonsgegevens van onze klanten opslaan voldoet eveneens aan de privacywetgeving en wij slaan niet meer informatie op dan noodzakelijk. De websites van onze klanten zijn in beheer bij een betrouwbare hostingpartij en we dragen zorg voor het regelmatig updaten van het door ons gebruikte CMS-systeem. Daarbij monitoren we en blokkeren we IP-adressen die als onveilig worden beschouwd om ons te beschermen tegen pogingen van hackers.

Rechten die je uit kan oefenen
Als wij persoonsgegevens over u verwerken dan heeft u het recht hierover controle uit te oefenen als onderdeel van uw privacy. Zo mag u een verzoek doen om inzage te verkrijgen in welke persoonsgegevens wij van u hebben opgeslagen en kunnen wij dit voor u rectificeren als u een fout opmerkt. We kunnen zelfs uw verzoek tot bezwaar of vergetelheid inwilligen wanneer blijkt dat de verwerking niet langer of niet op de manier zoals wij dat doen gerechtvaardigd is.

Wat uw verzoek ook is, neem contact met ons op en wij helpen u kosteloos. Hiervoor kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens. Houdt er rekening mee dat we soms uw verzoek niet in kunnen willigen omdat de verwerking van persoonsgegevens door ons noodzakelijk is. Bijvoorbeeld als we de overeenkomst nog niet helemaal hebben afgerond, of indien we op grond van nationale wetgeving verplicht zijn financiële gegevens te bewaren. Als dit het geval is, dan ligt de bewijslast hiervan bij Economische Samenwerking Zuid-Limburg en zullen we dit ook zo aan u uitleggen. In het geval van het intrekken van toestemming of maken van bezwaar tegen direct marketing geldt, dat we dit verzoek altijd inwilligen. Tot slot heeft u ook recht op gegevensoverdraagbaarheid als dit technisch gezien haalbaar is en we geen onevenredige kosten hoeven te maken dit te verzorgen.

We willen u tot slot wel duidelijk maken dat wij als zogenaamde ‘verwerkersverantwoordelijke’ de verplichting hebben om degene die een verzoek doet te identificeren en we dus om nadere informatie kunnen vragen. In ieder geval reageren wij op elk verzoek binnen 4 weken.

Wijzigingen
Economische Samenwerking Zuid-Limburg houdt zich het recht voor deze verklaring van tijd tot tijd aan te passen. Eventuele wijzigingen worden op deze pagina doorgevoerd. De meest recente wijzigingen dateren van 15 mei 2018. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op onze website. Economische Samenwerking Zuid-Limburg kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet aan u bekend zijn gemaakt. In dat geval nemen wij contact met u op alvorens uw persoonsgegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen voor de bescherming van persoonsgegevens en om u de kans te bieden te weigeren.

Contactgegevens
Als u vragen hebt over dit privacy statement of ons privacybeleid, of een beroep wilt doen op één van uw wettelijke rechten, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Economische Samenwerking Zuid-Limburg
Poststraat 8
6135 KR Sittard
Telefoon Algemeen: +31 (0)43 328 25 65
E-mail: info@eszl.nl

Menu